ഗുരുവായൂര്‍ ശ്രീകൃഷ്‌ണക്ഷേത്രവും കീഴേടങ്ങളും

ഗുരുവായൂര്‍ ശ്രീകൃഷ്‌ണക്ഷേത്രവും കീഴേടങ്ങളും - കാണിപ്പയ്യൂര്‍ കൃഷ്‌ണന്‍ നമ്പൂതിരിപ്പാട്‌ (സംശോധനം). ഗുരുവായൂര്‍ ക്ഷേത്രത്തിന്റേയും 12 കീഴേടങ്ങളുടേയും സാമാന്യ വിവരണവും വികസന രൂപരേഖയും ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നു.
Price. Rs. 120/-