വാസ്തുവിദ്യാദര്‍ശനം

വാസ്തുവിദ്യാദര്‍ശനം - ഡോ. ബാലഗോപാല്‍ ടി.എസ്‌. പ്രഭു. വാസ്തുവിദ്യയുടെ സാങ്കേതികകള്‍, സിദ്ധാന്തങ്ങള്‍ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം. 84 രേഖാചിത്രങ്ങള്‍. വാസ്തുവിദ്യാതത്വങ്ങള്‍ ലളിതമായി വിവരിക്കുന്നു.
Price. Rs. 300/-