വാസ്തുഗണിതം

വാസ്തുഗണിതം - ഡോ. ബാലഗോപാല്‍ ടി.എസ്‌. പ്രഭു, ഡോ. എ. അച്യുതന്‍. വാസ്തുവിദ്യയിലെ മാന വ്യവസ്ഥയും ഗണിതപ്രക്രിയകളും ലളിതമായി ചോദ്യോത്തര രീതിയില്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.
Price. Rs. 120/-